รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
 
    ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นรหัสปี 60
     -   กำหนดการรับรายงาตัวปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2560
     -   ตารางเรียนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นรหัสปี 60 ภาคเรียนที่ 1/2560
*** สำหรับผู้ที่มีรายชื่อสำรอง หากมีผู้สละสิทธิไม่มารายงานตัว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จะเรียกรายชื่อสำรองในวันที่ 5 มีนาคม 2560 ตามลำดับรายชื่อที่ประกาศ ***
 
             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457