• ข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย

  • ข้อมูลสำหรับบุคคลที่สนใจศึกษาต่อ
    ระดับบัณฑิตศึกษา

  • เอกสารและแบบฟอร์มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ
    บัณฑิตวิทยาลัย

ข่่าวประกาศทั่วไป


เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบปลายภาคเรียน 2/56
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2556ช่วงที่ 1
 -  กำหนดการรายงานตัว ปฐมนิเทศ และลงทะเบียนชำระเงิน
ผลการอบรมความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2556
ตารางเรียนตารางสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
รายชื่อผู้ทดสอบ ภาษาอังกฤษ และ คอมพิวเตอร์ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 3/55
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2554-2555 ช่วงที่ 2
ตารางสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียน สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555-2556 ช่วงที่ 2
กำหนดการรายงานตัว ปฐมนิเทศ และลงทะเบียนชำระเงินสำหรับนักศึกษา หลักสูตรครุศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลเพื่อพัฒนาการศึกษา
...................................................................................................
  บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจเครื่องมือวิจัย

- 4 มีนาคม 2557
รวมหัวข้อวิทยานิพนธ์และ
ภาคนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ (บว1.)
 
...................................................................................................