หน้าหลัก
  Keynote Speakers
  รายละเอียดการประชุม
  ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
  การจัดรูปแบบบทความ (Full Paper Template) 
  ตรวจสอบสถานะ
การลงทะเบียนการประชุม
สัมมนาวิชาการฯ
  การส่งบทความที่แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
  รายงานสืบเนื่องจากงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 (Proceeding)


 
 

      กลุ่ม
 กลุ่มการบริหารและการจัดการ
-  กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
-  กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
.........................................................................................................................................


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457