หน้าหลัก
  Keynote Speakers
  รายละเอียดการประชุม
  ลงทะเบียนเข้าร่วมนำเสนอผลงาน
  การจัดรูปแบบบทความ (Full Paper Template) 
  ตรวจสอบสถานะ
การลงทะเบียนการประชุม
สัมมนาวิชาการฯ
  การส่งบทความที่แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ


 
 

      กำหนดการ (วันงาน)
    -  สาขาวิชาการบัญชี รุ่นรหัส 59
.........................................................................................................................................


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457