การจัดสรรทุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย
"ตามแนวพระราชดำริ"
ภายใต้โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีงบประมาณ 2558
http://www.nrct.go.th