b

 
 

แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย และการประชุมวิชาการ


การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 2: การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนด้วยงานวิจัย (The Second Scholarship of Teaching and Learning: Research-Driven Transformation of Teaching and Learning) ห้องประชุม Petch Pailin โรงแรมวินเซอร์สวีท แอนด์คอนเวนชัน สุขุมวิท20 กรงเทพฯ บัดนี้ถึง 18 มี.ค. 59 24 - 25 มี.ค. 59 http://www.il.mahidol.ac.th/sotl/home.php
....................................................
ประชุมวิชาการวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุขครั้งที่ 5 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม สถานปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว
อาคารเทพรัตรสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
บัดนี้ถึง 15 มี.ค.59 30 มี.ค. 59 http://www.cmp.ubu.ac.th/~research/conference/
....................................................
การประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ บัดนี้ถึง 7 มี.ค. 59 30-31 พ.ค.
และ 1 เม.ษ. 59
http://www.council-uast.com/conference2/index.php
....................................................
การประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 12: วิจัยและนวัตกรรมกับการพัฒนาประเทศ  ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร บัดนี้ถึง 31 มี.ค. 59 21 - 22 ก.ค. 59 http://conference.nu.ac.th/nrc12/
....................................................
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล อาคารสยามบรมราชกุมารี
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
บัดนนี้ถึง 15 ก.พ. 59 30 มี.ค. 59 http://ssde.nida.ac.th/en/conference2016
....................................................
ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ "วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 5 "(WMS Management Research National Conference #5) ณ โรงแรมทวินโลตัส
จังหวัดนวครศรีธรรมราช
บัดนี้ถึง 31 มี.ค. 59 27 พ.ค. 59 http://wms.wu.ac.th/
....................................................
โครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง “สหวิทยาการสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ศูนย์สันสกฤตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
บัดนี้ถึง 20 พ.ค.59 11-12 ก.ค. 59 http://www.graduate.su.ac.th/index.php
....................................................
ประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 16
และการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 3 “งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ บัดนี้ถึง 11 มี.ค. 59 22 ก.ด. 59 http://research.pcru.ac.th/researchV2/index.php
....................................................
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ราชนครินทร์วิจัยและวิชาการ ครั้งที่ 8
เรื่อง "75 ปี ราชนครินทร์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล"
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์
จ.ฉะเชิงเทรา
บัดนี้ถึง 31 ม.ค. 59 21 - 22 มิ.ย. 59 http://www.rru.ac.th/index.php
....................................................
โครงการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์ระดับนานาชาติครั้งที่ 3
(The 3th International Creative Art Disseminating 2016)
ณ หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ บัดนี้ถึง 31 มี.ค. 59 ในช่วงเดือน พ.ค. 2559 http://www.graduate.su.ac.th/
....................................................

ประชุมทางวิชาการระดับชาติ "มสธ.วิจัย ประจำปี2559"
เรื่องกลไกการขับเคลื่อนและผลักดันงานวิจัยสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

ณ ห้องประชุม 5209 อาคารสัมมนา1
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
22 ม.ค. 59 วันที่ 8 เม.ย.59 http://ird.stou.ac.th/stouconference
....................................................