หัวข้อวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ ปี 2556

-  ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน

-  ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ

 ครุศาสตรมหาบัณฑิต บริหารการศึกษา

-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยานิพนธ์)

-  รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคนิพนธ์)

-  บริหารธุรกิจ (MBA)

-  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต พลังงานและสิ่งแวดล้อม

-  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สิ่งแวดล้อม

-  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สิ่งแวดล้อมศึกษา