รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา
 

-   คำสั่ง สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา

-   คำสั่ง สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

-   คำสั่ง สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-   คำสั่ง สาขาวิชาบริหารการศึกษา

-   คำสั่ง สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

-   คำสั่ง สาขาวิชาหลักสูตรและสอนภาษาอังกฤษ

           

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457