รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      ผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
  แห่งชาติ (TQF) และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
 

- ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริการศึกษา

- ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

- ครุศาสตรมหาบัณ สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

- รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์

           

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457