รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      แบบฟอร์มบว. (สารนิพนธ์)
    -  บว.1 (IS) คำขออนุมัติชื่อสารนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
    - แนวทางการเขียนสารนิพนธ์
    -  บว.2 (IS) การนำส่งเค้าโครงสารนิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์)
    -  บว.3 (IS) คำขอให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือราชการขอเชิญผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
    -  บว.4 (IS) คำขอให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือราชการ เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย และอื่นๆ
    -  บว.5 (IS) แบบรายงานผลการตีพิมพ์ผลงานสารนิพนธ์
    -  บว.6 (IS) คำขอตรวจรูปแบบสารนิพนธ์
    -  บว.7 (IS) คำขอสอบสารนิพนธ์
    -  บว.9 (IS) ผลสอบสารนิพนธ์
    -  บว.10 (IS) แบบขอตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทคัดย่อภาษาไทย และเล่มสารนิพนธ์
    -  บว.11 (IS) นำส่งสารนิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์) และบทความที่ตีพิมพ์แล้วเพื่อตรวจรูปแบบหลังการสอบสารนิพนธ์
    -  บว.12 (IS) นำส่งสารนิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อเสนอรายชื่ออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
    -  บว.13 (IS) การนำส่งเล่มสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
    -  บว.14 (IS) ขอเปลี่ยนแปลงชื่อสารนิพนธ์ และ/หรือ คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์
    -  แบบตอบรับการเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
    -  แบบสำรวจความสมบูรณ์ก่อนการสำเร็จการศึกษา
.........................................................................................................................................

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457