รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      แบบฟอร์มบว. (วิทยานิพนธ์)
   -   ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ (1-2559)
    - บว. 1   คำขออนุมัติชื่อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
    - แนวทางการเขียนวิทยานิพนธ์   
    - บว. 2   คำขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
    - บว. 5   การนำส่งเค้าโครงวิทยานิพนธ์(ฉบับสมบูรณ์)
    - บว. 6   คำขอให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือราชการขอเชิญผู้เชี่ยวชาญ
                  ตรวจเครื่องมือวิจัย
    - บว. 7   คำขอให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือราชการ เพื่อเก็บข้อมูลการวิจัย และอื่นๆ
    - บว. 8   แบบรายงานผลการตีพิมพ์ผลงานวิทยานิพนธ์
    - บว. 9   คำขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
    - บว. 10   คำขอสอบวิทยานิพนธ์
    - บว. 13   แบบขอตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทคัดย่อภาษาไทย และเล่มวิทยานิพนธ์
    - บว. 14   นำส่งวิทยานิพนธ์(ฉบับสมบูรณ์) และบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
                   เพื่อตรวจรูปแบบหลังการสอบวิทยานิพนธ์
    - บว. 15   นำส่งวิทยานิพนธ์(ฉบับสมบูรณ์) เพื่อเสนอรายชื่ออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
    - บว. 16   การนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
    - บว. 17   ขอเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ และหรือ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
.........................................................................................................................................

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457