รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
    รองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์  โพธิ์ศรี
    รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรนภา  พรหมมา
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานี  แสงหิรัญ
    อาจารย์ ดร.สุกัญญา  รุจิเมธาภาส
.........................................................................................................................................

       หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ สีชมภู
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา  ธรรมสิทธิ์
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแก้ว  กมลวรเดช
    อาจารย์ ดร.วจี  ปัญญาใส
   รองศาสตราจารย์พิศมัย  หาญสมบัต
.........................................................................................................................................

       หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม  คำขาด

    รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  สุวรรณศรี
    อาจารย์ ดร.ชลายุทธ์  ครุฑเมือง
    อาจารย์ ดร.สุมิตรา  โรจนนิติ
    อาจารย์ ดร.สุภาภรณ์  หนูเมือง
    อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์ จั่นจีน
    อาจารย์ ดร.จริยา  พิชัยคำ
    อาจารย์ ดร.วทัญญู  ขลิบเงิน
.........................................................................................................................................
       หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

    อาจารย์ ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์  ชมระกา
    อาจารย์ ดร.ชัชชัย  สุจริต
    อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  สุจริต
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งดาว  จินดาเทวิน
    อาจารย์ ดร.ศิริกานดา  แหยมคง
.........................................................................................................................................

       หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์  อินทุวงศ์
    อาจารย์ ดร.กณพ  วัฒนา

    อาจารย์ ดร.ยศภัทรชัย  คณิตปัญญาเจริญ

    อาจารย์ ดร.พลิศภัสร์  คำฟ
    อาจารย์ ดร.เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง
.........................................................................................................................................

       หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต        สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ  ชุมแสง

.........................................................................................................................................

       หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

    อาจารย์ ดร.สุทธิรัตน์  พลอยบุตร

   อาจารย์ ดร.พรรณภา  เชื้อบาง
    อาจารย์ ดร.สุพรรษา  จิตมั่น
    อาจารย์ ดร.ฐิติวรดา  แสงสว่าง
.........................................................................................................................................

       หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรัณยู  เรือนจันทร์

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชารีย์  ใจคำวัง
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.พงษ์ศักดิ์  อ้นมอย
    อาจารย์ ดร.กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์
.........................................................................................................................................

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457