รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

        ปริญญาเอก
    หลักสูตรครุศาสตรดุษฏีบัณฑิต   สาขาวิชาวิจัยและพัฒนาเพื่อประเมินการศึกษา
.........................................................................................................................................

        ปริญญาโท
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
.........................................................................................................................................

 
             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457