รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
 

 - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

     คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
      เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
   หมวด 3 ข้อ 15(15.1)(15.3) และข้อ 16 และมีคุณสมบัติเฉพาะสาขาดังนี้

   1. เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.
    หรือสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง

    2. เป็นครูดีเด่นในระดับจังหวัดขึ้นไปหรือเป็นผู้บริหารสถานศึกษา หรือผู้บริหารการศึกษาหรือบุคลากร
    ทางการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457