รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 

 - สาขาวิชาคณิตศาสตร

     คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ สกอ. รับรอง
2 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาอื่นๆ ที่มีการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต   โดยให้หลักสูตรขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของกรรมการหลักสูคชตร
3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ข)
             เอกสารหลักสูตร 

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457