รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก

 
 

      ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 

 - สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา

     คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

1. สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาและสาขาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการ
    การอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการรับรอง 

2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

3. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เทียบได้กับรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชารายวิชาเสริม
    ไม่นับหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร หรือ มีคะแนนการสอบภาษาอังกฤษต่อไปนี้
    TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL  Paper หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
    หรือ TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 180 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน
    หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน 

4. มีความรู้พื้นฐานในการวิจัยทางการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต และ สถิติเพื่อการวิจัย ไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต    เทียบได้กับรายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี   
   กรณีมีความรู้ภาษาอังกฤษ การวิจัยทางการศึกษา หรือ สถิติเพื่อการวิจัยไม่เพียงพอ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
   นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา ในหมวดรายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต
   กรณีนอกเหนือจากนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457