รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก

 
 

      ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
 

 - สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา

     คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1. สำเร็จการศึกษาปริญญามหาบัณฑิตทางการศึกษาและสาขาอื่นๆ จากสถาบันการศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา     กระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
3. มีความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เทียบได้กับรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชารายวิชาเสริม     ไม่นับหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร หรือ มีคะแนนการสอบภาษาอังกฤษต่อไปนี้ TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน หรือ TOEFL     Paper หรือ CU-TEP ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน หรือ TOEFL CBT ไม่น้อยกว่า 180 คะแนน หรือ TOEFL IBT ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน     หรือ IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 คะแนน 
4. มีความรู้พื้นฐานในการวิจัยทางการศึกษาไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต และ สถิติเพื่อการวิจัย ไม่ต่ำกว่า 3 หน่วยกิต     เทียบได้กับรายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิตที่กำหนดไว้ในหลักสูตร และเรียนมาแล้วไม่เกิน 5 ปี   กรณีมีความรู้ภาษาอังกฤษ     การวิจัยทางการศึกษา หรือ สถิติเพื่อการวิจัยไม่เพียงพอ ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนรายวิชา     ในหมวดรายวิชาเสริมไม่นับหน่วยกิต กรณีนอกเหนือจากนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
          เอกสารหลักสูตร 

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457