รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 

 - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก จ) 
2. สำหรับผู้สมัครแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ต้องเป็นผู้มีวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.50
3. สำหรับผู้สมัครแบบ 1.2 และแบบ 2.2 ต้องเป็นผู้มีวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 
4. ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติในข้อ (2)-ข้อ(3) สามารถสมัครได้ และให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
             เอกสารหลักสูตร 

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457