รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
 

 - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา

1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
    (ภาคผนวก จ) 

2. สำหรับผู้สมัครแบบ 1.1 และแบบ 2.1 ต้องเป็นผู้มีวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตหรือเทียบเท่าหรือใน
    สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
    ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า2.50

3. สำหรับผู้สมัครแบบ 1.2 และแบบ 2.2 ต้องเป็นผู้มีวุฒิปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตหรือเทียบเท่า
   ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับความเห็นชอบ
    จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 

4. ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติในข้อ (2)-ข้อ(3) สามารถสมัครได้ และให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการ
    บริหารหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457