รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
   Web Portal iThesis / Web Office 365
  -   http://uru.ithesiscloud.com/
  -   https://www.office.com/
           ..........................................................................................................................................................................................................................
   ระบบให้บริการคลินิกวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
  ระบบให้บริการคลินิกวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
           ..........................................................................................................................................................................................................................
    คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์และสารนิพนธ์
..........................................................................................................................................................................................................................
   

      คู่มือการใช้งานระบบวิทยานิพนธ์อเล็กทรอนิกส์

      

   
     Template หน้ารับรองโครงร่างวิทยานิพนธ์
..........................................................................................................................................................................................................................
     คู่มือ i-Thesis สำหรับ Admin
..........................................................................................................................................................................................................................
     คู่มือ i-Thesis สำหรับเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
..........................................................................................................................................................................................................................
    คู่มือ i-Thesis สำหรับอาจารย์
..........................................................................................................................................................................................................................
    การติดตั้ง Add-in Ethesis
     -   การดาวน์โหลดและติดตั้ง Add-In
   knowledge-base
     -  แก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 
             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457
     .