รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
   Web Portal E-Thesis / Web Office 365
  -   http://rajabhat.ethesiscloud.com/
  -   https://www.office.com/
           ..........................................................................................................................................................................................................................
   ระบบให้บริการคลินิกวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
  ระบบให้บริการคลินิกวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
           ..........................................................................................................................................................................................................................
    โปรแกรม E-Thesis
   E-Thesis   X 86 (support Microsoft office 2010 , Microsoft office 2013 , Microsoft office 365)
   E-Thesis   X 64 (support Microsoft office 2010 , Microsoft office 2013 , Microsoft office 365)
           ..........................................................................................................................................................................................................................
    คู่มือการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์และสารนิพนธ์
     
    การติดตั้ง Add-in Ethesis
     -   การดาวน์โหลดและติดตั้ง Add-In
   knowledge-base
     -  แก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 
             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457