รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

ประวัติบัณฑิตวิทยาลัย | ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ แผนกลยุทธ์ | โครงสร้างการบริหารงาน | ผู้บริหารและบุคลากร | สถิติจำนวนนักศึกษา |จรรยาบรรณของอาจารย์บัณฑิตศึกษา | ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง  | รายงานการประชุม  | การประกันคุณภาพ |  การจัดการความรู้ (Knowledge    Management)
 


       สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ร่วมมือกับคณะรัฐประศาสนศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒบริหารศาสตร์(NIDA) เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 จนถึงปี พ.ศ. 2541 รวม 8 รุ่น และร่วมมือกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทพลศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 – 2547
รวม 5 รุ่น
     ปีการศึกษา 2541 เป็นปีแรกที่สถาบันเปิดการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันราชภัฏปัจจุบัน
มีหลักสูตรที่เปิดสอน คือ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลังจากนั้นในปีการศึกษา 2544 เปิดสอน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น และสาขาภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2545 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ปีการศึกษา 2546 เปิดสอนหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา และในปีเดียวกันนี้ได้เปิดสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา ตามโครงการพัฒนาผู้บริหารประจำการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เปิดเป็นหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต(สาขาการบริหารการศึกษา) ปีการศึกษา 2547 เปิดสอนหลัก สูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิชาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท ปีการศึกษา 2550 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม   ปีการศึกษา 2551 เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา ทั้งนี้เปิดสอนแบบภาคปกติและภาคพิเศษ ซึ่งดำเนินการเปิดสอนอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
    วันที่ 15 มิถุนายน 2547 ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีชื่อเรียกเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ตั้งสำนักงานบัณฑิตศึกษาขึ้นในปี พ.ศ. 2538 เพื่อดำเนินการและประสานงานการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2542 สถาบันมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง หน่วยงานสำนักงาน 
บัณฑิตศึกษา เป็น บัณฑิตวิทยาลัย โดยมีหน้าที่หลัก คือ เตรียมการและพัฒนาโครงการบัณฑิตศึกษาของ มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะต่าง ๆ ปัจจุบันมี 4 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปัจจุบันดำเนินnการภายใต้ “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457