รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปี 2550)
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปี 2557)
   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ฉบับปี 2551)
    ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
    ครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ฉบับปี 2555)
    ครุศาสาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
    ครุศาสาตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ (ฉบับปี 2551)
    ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู
    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับปี 2557)
    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการศึกษา (ฉบับปี 2551)
    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา (ฉบับปี 2551)
    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ฉบับปี 2556)
    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (ฉบับปี 2557)
    บัญชีมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบัญชี (ฉบับปี 2558)
.........................................................................................................................................

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457