รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
    -  สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา รุ่นรหัสปี 58
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
    -  สาขาวิชาบริหารการศึกษา รุ่นรหัสปี 58
    -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นรหัสปี 58
    -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นรหัสปี 59
    -  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นรหัสปี 60
    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    -  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นรหัสปี 58
    -  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่นรหัสปี 59 (WIL)
    หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
    -  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม รุ่นรหัส 58
    หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
    -  สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รุ่นรหัส 59
    หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
    -  สาขาวิชาการบัญชี รุ่นรหัส 59
.........................................................................................................................................

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457