รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 

 - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

     คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1.  สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชาที่สำนักงาน
   คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  และโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
   ประจำหลักสูตร

2.  คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการจัด
   การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2550  หมวด 3 ข้อ 15  หรือคณะกรรมการ
   ประจำหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457