รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      บทคัตย่อ MBA Wil 1
    -  นายกิตติธัช  เพียรสุภาพ
    -  นางภัทริกา  ลาภชัยเจริญกิจ

    -  นายวรการ  แสงวิวัฒน์เจริญ

    -  นายนิคม  คำมาเร็ว

    -  นายจตุพร  เพียรสุภาพ

    -  นางปิยนุช  เตียเอี่ยมดี

    -  นางสาวสิริกร  เตียเอี่ยมดี

    -  นายสมทบ  ชั้นสุพัฒน

    -   นายพัชรพล  ส่งศิริ

.........................................................................................................................................

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457