รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
 

 - สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

     คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
     เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวด 3 ข้อ 15 (15.1) (15.3) และข้อ 16 และมีคุณสมบัติเฉพาะสาขาดังนี้
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีทุกสาขาวิชาที่สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา รับรองและคณะกรรมการประจำ หลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้
2. นักศึกษา แผน ก แบบ ก1 ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ เทียบเท่าโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการงาน วิศวกรรมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี โดยมีผลงานวิจัยที่ทำสำเร็จและได้รับการตีพิมพ์แล้ว หรือดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้
3. คุณสมบัติอื่น ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 หมวด  3 ข้อ 15 หรือคณะกรรมการประจำหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457