รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
 

 - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา
1. ผู้สมัครเรียนในหลักสูตรแผนกแบบก 1 จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องโดยมีคะแนนเฉลี่ยในระดับปริญญาตรี ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75 และหรือมีประสบการณ์ทำงานวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีโดยมี หนังสือรับรองจากหัวหน้าหน่วยงาน
2. ผู้สมัครเรียนในหลักสูตรแผนกแบบก 2 และแผนขจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย ของหลักสูตรปริญญาตรีในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้นหรือสาขาที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการศึกษา
3. ผู้สมัครที่ขาดคุณสมบัติในข้อ (1)-ข้อ(2) สามารถสมัครได้และให้เป็นไปตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหาร หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457