รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      ปริญญาเอก

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

    - สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
.........................................................................................................................................

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

    - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
.........................................................................................................................................
 

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457