รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  ข้อมูลสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

ประวัติบัณฑิตวิทยาลัย | ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ แผนกลยุทธ์ | โครงสร้างการบริหารงาน | ผู้บริหารและบุคลากร | สถิติจำนวนนักศึกษา |จรรยาบรรณของอาจารย์บัณฑิตศึกษา | ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง  | รายงานการประชุม  | การประกันคุณภาพ |  การจัดการความรู้ (Knowledge    Management)
 

ปรัชญา

     บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานบริหารจัดการ ในการบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ เป็นมิตรกับคณะและหลักสูตร บริหารงาน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์

     ภายในปี 2563 บัณฑิตวิทยาลัยเป็นหน่วยงานต้นแบบระดับภูมิภาคในการใช้เทคโนโลยีบริหารจัดการบูรณาการ ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานท้องถิ,น ระดับชาติ และนานาชาติ บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

พันธกิจ

                                               Graduate Management Model
Integrated cooperation
          1. บูรณาการความร่วมมือกับคณะและหลักสูตรในการบรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

 

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457