รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      การประกันคุณภาพหลักสูตร
 

-   หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ

-   คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา

-   คำสั่งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์

-   อาจารย์ที่ปรึกษาที่ควบคุมนักศึกษา

-   ผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
    แห่งชาติ (TQF) และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457