รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      การประกันคุณภาพหลักสูตร
 
-   หลักฐานการตีพิมพ์เผยแพร่บทความ
-   คำสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา
-   คำสั่งสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / วิทยานิพนธ์
-   อาจารย์ที่ปรึกษาที่ควบคุมนักศึกษา
-   ผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
    แห่งชาติ (TQF) และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457