รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย
    -  การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  การบริหาร การจัดการ การศึกษา  และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2
       ปี 2563 (NCAME 2020) หัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”
...............................................................
    -   การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 10  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
.........................................................................................................................................

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457