รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย
    -  การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 8 "Business transition to the new normal"
       วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่
...............................................................
    -  การประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2564 (The 4th National and International Research
       Conference 2021 : NIRC IV 2021) "
        มหาวิทยาลัย-ชุมชนร่วมกันสร้างพันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
        วันที่ 7 มกราคม 2564    ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
...............................................................
    -  การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ  การบริหาร การจัดการ การศึกษา  และสหวิทยาการศึกษา ครั้งที่ 2
       ปี 2563 (NCAME 2020) หัวข้อ “บทบาทของการบริหารและการจัดการในการเสริมพลังทางสังคม”
...............................................................
    -   การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 10  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563
.........................................................................................................................................

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457