รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
    - 7 มกราคม 2561
    - 27 สิงหาคม 2560
    - 13 มิถุนายน 2560
    - 7 มกราคม 2559
    - 16 สิงหาคม 2558
    - 26 พฤษภาคม 2558
    - 15 มกราคม 2558
    - 20 สิงหาคม 2557
.........................................................................................................................................

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457