รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

ประวัติบัณฑิตวิทยาลัย | ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ แผนกลยุทธ์ | โครงสร้างการบริหารงาน | ผู้บริหารและบุคลากร | สถิติจำนวนนักศึกษา |จรรยาบรรณของอาจารย์บัณฑิตศึกษา | ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง  | รายงานการประชุม  | การประกันคุณภาพ |  การจัดการความรู้ (Knowledge    Management)
 

ข้อบังคับ

    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
    - ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. ๒๕๕๐

ระเบียบ

     - ระเบียบสภาว่าด้วยการเก็บเงินค่าธรรมเนียม 2551
     - ระเบียบสภาว่าด้วยการจ่ายเงินค่าธรรมเนียม 2551

ประกาศ

     - เรื่อง กำหนดคาบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
     - ประกาศการเก็บเงินค่าธรมเนียม (ตามรายการ) 2551
     - ประกาศการเก็บเงินค่าธรรมเนียม วทม. (เหมาจ่าย) 2551
     - ประกาศการจ่ายค่าสอน ค่าสอบวิทยานิพนธ์ 2 ก.ค. 53
     - ประกาศการจ่ายค่าสอน ค่าสอบวิทยานิพนธ์ 5 พ.ย. 51 วทม.-ปรด
     - ประกาศการจ่ายค่าสอน ค่าสอบวิทยานิพนธ์ 5 พ.ย. 51
     - ประกาศ การจ่ายค่าสอน ค่าสอบวิทยานิพนธ์ 12 มี.ค. 52 วทม.-ปรด
     - ประกาศการจ่ายเงินค่าดำเนินการระดับบัณฑิตศึกษา 5 พ.ย. 51 วทม.-ปรด
     - ประกาศการจ่ายเงินค่าดำเนินการระดับบัณฑิตศึกษา 5 พ.ย. 51
     - ประกาศการจ่ายเงินค่าดำเนินการระดับบัณฑิตศึกษา 16 กค.52 วทม.-ปรด (เพิ่มเติม)
     - ประกาศเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา 2551 27 สค. 51  (ฉบับที่ 2)
     - ประกาศเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา 2551    (ฉบับที่ 1)
     - ประกาศเทียบโอนหน่วยกิตระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต 2550
     - ประกาศนำเสนอบทความวิทยานิพนธ์
     - ประกาศมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียม วทม.สิ่งแวดล้อมศึกษา 2551 (1 ต.ค. 51)
     - ประกาศมหาวิทยาลัย ค่าธรรมเนียม วทม.สิ่งแวดล้อมศึกษา 2551 (แก้ไข 2 ต.ค. 51)
     - ประกาศอัตราหลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ภาคปกติ 19 พ.ค.52
     - ประกาศอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินระดับบัณฑิตศึกษา 2 ก.ค. 53 (แก้ไข)
     - ประกาศอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินระดับบัณฑิตศึกษา 5 พ.ย. 51
     - การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
     - การยกเว้นค่าบำรุงศูนย์การศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
     - ร่างประกาศการจ่าย ค่าสอบวิทยานิพนธ์ อ.ผู้ช่วยในการทำวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
     - ร่างประกาศอาจารย์ผู้ช่วยในการทำวิทยานิพนธ์

คำสั่ง

     - แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามจรรยาบรรณ
     - แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย
     - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของบัณฑิตวิทยาลัย
     - มอบอำนาจและมอบหมายงานให้รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
     - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัยภาคประชาชน
     - แต่งตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจำมหาวิทยาลัย
     - แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของบัณฑิตวิทยาลัย
0

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457