รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
ความพึงพอใจของนักศึกษา
 
ความพึงพอใจของอาจารย

คณะครุศาสตร

    -   หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต     
        สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
      -   หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต     
        สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
    -   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต    
        สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
    -   หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต    
        สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
    -    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต      
         สาขาวิชาบริหารการศึกษา
    -    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต      
         สาขาวิชาบริหารการศึกษา
................................................................................................................................................................................................

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

    -   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    
        สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
      -   หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต    
        สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    -   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต     
     สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
    -   หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต     
     สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
    -   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
     สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    -   หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     
     สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ
................................................................................................................................................................................................

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

    -   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
     สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
      -   หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต     
        สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
..................................................................................................................................................................................................

คณะวิทยาการจัดการ

    -   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต     
        สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
      -   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต     
     สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
    -   หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต      
     สาขาวิชาการบัญชี
    -   หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต      
     สาขาวิชาการบัญชี
..................................................................................................................................................................................................

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457