รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      แบบฟอร์มทั่วไป
    - แบบคำร้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
    - แบบขอลาพัก / ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
    - แบบคำร้องทั่วไป
   - ขั้นตอนการอนุมัติผลการสาเร็จการศึกษา (1_2559)
    - แบบสำรวจความสมบูรณ์ก่อนการสำเร็จการศึกษา
    - คำร้องขอสำเร็จการศึกษา
    - แบบคำร้องขอถอนเงินคืน
    - แบบคำร้องการเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์ทำงานเพื่อยกเว้นผลการเรียน
    - แบบขอแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย (1-2559)
    - แบบขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม สำหรับวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
    - แบบขอ แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานในการสอบ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสำหรับวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
    - แบบแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา
    - แบบขอเปลี่ยนสัญลักษณ์ “ร” หรือ “I”
    - ใบสมัครสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
    - แบบเสนอเพื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
    - แบบเสนอขอปรับปรุงหลักสูตร
    - แบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตรใหม่
.........................................................................................................................................

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457