รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

ผลประเมินคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
    แห่งชาติ (TQF) และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561

คณะครุศาสตร

     -  หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
        สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา

 

     -  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
        สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

     -  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
        สาขาวิชาบริหารการศึกษา

................................................................................................................................................................................................

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย

     -  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
        สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

     -  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
        สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

     -  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 
        สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

................................................................................................................................................................................................

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

     -  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
        สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

   
..................................................................................................................................................................................................

คณะวิทยาการจัดการ

     -  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
         สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

     -  หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
         สาขาวิชาการบัญชี

..................................................................................................................................................................................................

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457