รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

    อาจารย์ที่ปรึกษาที่ควบคุมนักศึกษา
 

-   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประจำหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต
    สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา

-   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประจำหลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต   
    สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาวิชาการบริหารศึกษา

-   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

-   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ์ประจำหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
    สาขาวิชาการบัญชี

-   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

-   อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
    สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457