รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

      วิทยานิพนธ์
    - กำหนดระยะเวลาการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ภายหลังสอบวิทยานิพนธ์
    - รวมหัวข้อวิทยานิพนธ์และภาคนิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติ (บว1.)
    - บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย
    - ฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษา
.........................................................................................................................................

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457