รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
เอกสารประกอบการรับสมัคร
ค่าสมัคร
     -   สำเนาระเบียนผลการศึกษา (Transcipt)
     -   สำเนาปริญญาบัตรหรือใบรับรองวุฒิ
     -   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
   -   ปริญญาโท          500      บาท
   -   ปริญญาเอก      1000      บาท

      ปริญญาเอก

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต

    - สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา


            คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  
.........................................................................................................................................

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

     - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  
.........................................................................................................................................
      ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

    - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

            คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  
 
    - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

            คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  
.........................................................................................................................................

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

    - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

           คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  
 
    - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ Wil (หลักสูตรผู้ประกอบการ)

           คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  
.........................................................................................................................................

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

    - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  
.........................................................................................................................................

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

    - สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม

           คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  
.........................................................................................................................................

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

    - สาขาวิชาการบัญชี

     คุณสมบัติผู้มีสิทธิสมัครเข้าศึกษา  
.........................................................................................................................................

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

    - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
.........................................................................................................................................

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

    - สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์
 

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457