รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 
    ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย

                   งานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต สำหรับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 

-กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร และรับพระราชทานปริญญาบัตร
-กำหนดการพิธีแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
-รายชื่อดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต (รหัสและรหัสผ่าน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร)

**Link “ลงทะเบียนบัณฑิต” เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กองพัฒนานักศึกษา  055-416601-20 ต่อ 1665**
 

           ..........................................................................................................................................................................................................................

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดการ การรับสมัครและสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน เพื่อเข้าศึกษา ปี พ.ศ.  ๒๕๖๑

           ..........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2560
   หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ , หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
   และ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
           ..........................................................................................................................................................................................................................
    ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
     -   ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Wil) รุ่นรหัสปี 59
    
 -   ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
    
 -   ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นรหัสปี 59 ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457