รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 

     ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

    - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
    - สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
.........................................................................................................................................

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

    - สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
.........................................................................................................................................

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

    - สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    - สาขาวิชาคณิตศาสตร์
.........................................................................................................................................

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

    - สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
.........................................................................................................................................

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

    - สาขาวิชาการบัญชี
.........................................................................................................................................

หลักสูตรสาธารณสุขมหาบัณฑิต

    - สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร
.........................................................................................................................................
 
 
.........................................................................................................................................

             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457