Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Previous
 • วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจตีพิมพ์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ติดตามรายละเอียดด้านล่างคะ กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ฉบับที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - เมษายน
 • ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย (Graduate Libary)

  ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย มีวิทยานิพนธ์,ภาคนิพนธ์,เค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ วารสารวิชาการและสื่อต่างๆ ให้บริการ เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 8.30-16.30 น.
 • ห้องบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Computer Room)

  ห้องบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์จากแหล่งอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 8.30-16.30 น.
 • โครงการอบรมบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเค้าโครงงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ และโครงการอบรมการเขียนบทความจากงานวิจัย (ณ. อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 9 วันที่ 5 สิงหาคม 2555)
 • การประชุมสัมมนานักศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

  การประชุมสัมมนานักศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องการติดตามความก้าวหน้า การทำวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ (ณ. อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 9 วันที่ 19 สิงหาคม 2555)
 • เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด
Next


ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน 2559 (ฉบับเต็ม)

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารธุรกิจของบริษัทสโมสรวอลเลย์บอลอาชีพกรณีศึกษาสโมสรวอลเลย์บอลไอเดีย ขอนแก่น (ชัชวาล มีกิจ)

ผลการจัดกิจกรรมโดยใช้หนังสือนิทานภาพมีเสียงที่มีต่อความสามารถด้านการฟังและการพูดภาษาไทยของเด็กปฐมวัยเผ่าม้ง
โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จังหวัดน่าน (ณัฐกานต์ เพียรศิลป์)

ความคาดหวังของผู้ปกครองต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (ณัฐนันทภัธ โตกุล)

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเลย (ทิศากร สุนทราวิรัตน์)

ชุดฝึกอบรม เรื่อง“ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ”โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่ (บุษกร มหาวัน)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (รัตณาภรณ์ ตาต้อง)

คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 (วิรัตน์ พันธ์ขาว)

สภาพการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย (สมหมาย จันทร์อุป)

สภาพและปัญหาการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย (สุนันทา สาลีอาจ)

 

 

 

กลุ่มสนับสนุนการจัดการศึกษา

  สำนักงานอธิการบดี
  กองกลาง
  กองนโยบายและแผน
  กองบริการการศึกษา
  กองบริหารงานบุคคล
  กองพัฒนานักศึกษา
  กองศิลปวัฒนธรรม
  สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล
  สโมสรพนักงาน
  สมาคมศิษย์เก่า มรอ.

กลุ่มโครงการพิเศษและบริการต่างๆ

  คลินิกเทคโนโลยี
  โครงการสร้างเสริมสุขภาวะใน มรอ.(สสส.)
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ URUBI
  สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
  โรงแรมเรือนต้นสัก
  สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
  ระบบแผนปฏิบัติงานของบุคลากร
  ระบบฐานข้อมูล มรอ.
  E-Service บริการออนไลน์
  E-Learning บทเรียนออนไลน์
  บริการเครือข่ายไร้สาย