Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Previous
 • วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจตีพิมพ์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ติดตามรายละเอียดด้านล่างคะ กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ฉบับที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - เมษายน
 • ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย (Graduate Libary)

  ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย มีวิทยานิพนธ์,ภาคนิพนธ์,เค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ วารสารวิชาการและสื่อต่างๆ ให้บริการ เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 8.30-16.30 น.
 • ห้องบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Computer Room)

  ห้องบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์จากแหล่งอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 8.30-16.30 น.
 • โครงการอบรมบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเค้าโครงงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ และโครงการอบรมการเขียนบทความจากงานวิจัย (ณ. อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 9 วันที่ 5 สิงหาคม 2555)
 • การประชุมสัมมนานักศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

  การประชุมสัมมนานักศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องการติดตามความก้าวหน้า การทำวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ (ณ. อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 9 วันที่ 19 สิงหาคม 2555)
 • เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด
Next


ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2559 (ฉบับเต็ม)

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน ที่ส่งเสริมมโนทัศน์ในการปรับตัวทางวัฒนธรรมและผลสัมฤทธิ์ทางกาเรียนพหุวัฒนธรรมอาเซียนสำหรับนักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (นวรัตน์ ปฐมเสรีพงษ์)

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตการทำงาน ความผูกพันธ์ต่อองค์กร กับความจงรักภักดีต่อองค์กรของพนักงานโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงแรมวังใต้
จังหวัดสุราษฎร์ธานี (นิจชิตา ชัยณรงค์)

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเรื่อง People of the World โดยใช้เทคนิคแผนผังมโนทัศน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 4 โรงเรียนสอนภาษายูอีซี อุตรดิตถ์ (นิลวรรณ จันมนฑา)

ความผูกพันต่อองค์การของพนักงานธนาคารกสิกรไทย (ปวีนา ทรงนุวัด)

ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Talking About Routines โดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตร
ชั้นปีที่ 1 วิทยาลับอาชีวศึกษาแพร่ จังหวัดแพร่ (เพ็ญพิชชา สิงหกุล)

สภาพและปัญหาการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย (มันณิกา แก้วก่า)

การพัฒนามาตรฐานการบริการของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (รัตนิตา เลียงลิลา)

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารกสิกรไทย (สิทธิเดช นาคะเกตุ)

ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการวัดและประเมินผลการเรียนรายวิชา ตามการรับรู้ของครูสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จังหวัดนครราชสีมา (เสรี โพธิ์ปานพะเนา)

ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมในการทำงานกับความพึงพอใจในการทำงานของ บริษัทออโรร่าดีไซน์ จำกัด (อรวรรณ ศรีเรืองพันธ์)

 

 

กลุ่มสนับสนุนการจัดการศึกษา

  สำนักงานอธิการบดี
  กองกลาง
  กองนโยบายและแผน
  กองบริการการศึกษา
  กองบริหารงานบุคคล
  กองพัฒนานักศึกษา
  กองศิลปวัฒนธรรม
  สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล
  สโมสรพนักงาน
  สมาคมศิษย์เก่า มรอ.

กลุ่มโครงการพิเศษและบริการต่างๆ

  คลินิกเทคโนโลยี
  โครงการสร้างเสริมสุขภาวะใน มรอ.(สสส.)
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ URUBI
  สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
  โรงแรมเรือนต้นสัก
  สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
  ระบบแผนปฏิบัติงานของบุคลากร
  ระบบฐานข้อมูล มรอ.
  E-Service บริการออนไลน์
  E-Learning บทเรียนออนไลน์
  บริการเครือข่ายไร้สาย