Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Previous
 • วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจตีพิมพ์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ติดตามรายละเอียดด้านล่างคะ กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ฉบับที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - เมษายน
 • ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย (Graduate Libary)

  ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย มีวิทยานิพนธ์,ภาคนิพนธ์,เค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ วารสารวิชาการและสื่อต่างๆ ให้บริการ เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 8.30-16.30 น.
 • ห้องบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Computer Room)

  ห้องบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์จากแหล่งอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 8.30-16.30 น.
 • โครงการอบรมบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเค้าโครงงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ และโครงการอบรมการเขียนบทความจากงานวิจัย (ณ. อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 9 วันที่ 5 สิงหาคม 2555)
 • การประชุมสัมมนานักศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

  การประชุมสัมมนานักศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องการติดตามความก้าวหน้า การทำวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ (ณ. อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 9 วันที่ 19 สิงหาคม 2555)
 • เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด
Next


ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม - มิถุนายน2560 (ฉบับเต็ม)

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานบริษัทผลิตชิ้นส่วนยานยนต์นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง (ไกรวัลย์ อรัญวาท และ ศุภกร กลิ่นหอม)

การศึกษาพฤติกรรมความปลอดภัยของผู้ปฎิบัติงานประเภทกิจการผลิตภัณฑ์จากโลหะในจังหวัดชลบุรี (จิตติมา เซี่ยงหลิว และ ทัศนีย์ อะทะวงศ์)

การพัฒนาตัวบ่งชี้รวมอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (ฐิตาภา มาตรโคกสูง )

การจัดการเรียนรู้แบบบันได 5 ขั้น (5 STEPS) ร่วมกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องกระทงสายไหลประทีป 1,000 ดวง จังหวัดตาก (ณัฐศิษฏ์ ศรีสมบูรณ์)

การพัฒนาแบบวัดจิตวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ธารรัตน์ เกียรติวิบูลย์จิตร )

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมยุวมัคคุเทศก์ เรื่อง วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง สําหรับเยาวชนบ้านนาปัง จังหวัดน่าน (พัณณ์ชิตา เศรษฐปิติวงศ์)

รูปแบบการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสาร เรื่อง “Attractive places in Lampang” ตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน (Constructionism) สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนไตรภพวิทยา อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง (พิมพ์ภักดิ์ ศรีสวรรค์)

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของผู้บริโภค ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดระยอง (มัญชิษฐา บุญประกอบ)

การพัฒนาแบบวัดทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณในศตวรรษที่ 21 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (นางสาววีรญา นรารัตน์ )
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการบริหารจัดการวิทยุชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ (สันติ กันทาจ๋อย)

รูปแบบส่วนประสมทางการตลาดบริการเพื่อสร้างแรงจูงใจเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1) ในเขตภาคเหนือตอนล่าง (สุพรรณิการ์ สุวรรณจักร)

ชุดกิจกรรมการจัดการเรียนรู้วิชางานสารบรรณ เรื่อง การเขียนหนังสือราชการ โดยใช้ทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเอง สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์ (สุภาวกุล ภักดีศรี)
การศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สําหรับผู้สูงอายุของผูซื้อ กรณีศึกษาโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี (นาวาตรีหญิงอุษา พูนพวง และสมพงษ์ พงศ์ปัท)
การศึกษารูปแบบส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจค้าไม้แปรรูปในจังหวัดอุตรดิตถ์ (เอกลักษณ์ ใสแจ่ม)

 

 

กลุ่มสนับสนุนการจัดการศึกษา

  สำนักงานอธิการบดี
  กองกลาง
  กองนโยบายและแผน
  กองบริการการศึกษา
  กองบริหารงานบุคคล
  กองพัฒนานักศึกษา
  กองศิลปวัฒนธรรม
  สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล
  สโมสรพนักงาน
  สมาคมศิษย์เก่า มรอ.

กลุ่มโครงการพิเศษและบริการต่างๆ

  คลินิกเทคโนโลยี
  โครงการสร้างเสริมสุขภาวะใน มรอ.(สสส.)
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ URUBI
  สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
  โรงแรมเรือนต้นสัก
  สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
  ระบบแผนปฏิบัติงานของบุคลากร
  ระบบฐานข้อมูล มรอ.
  E-Service บริการออนไลน์
  E-Learning บทเรียนออนไลน์
  บริการเครือข่ายไร้สาย