Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Previous
 • วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจตีพิมพ์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ติดตามรายละเอียดด้านล่างคะ กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน พฤษภาคม - ตุลาคม ฉบับที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - เมษายน
 • ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย (Graduate Libary)

  ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย มีวิทยานิพนธ์,ภาคนิพนธ์,เค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ วารสารวิชาการและสื่อต่างๆ ให้บริการ เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 8.30-16.30 น.
 • ห้องบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Computer Room)

  ห้องบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์จากแหล่งอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 8.30-16.30 น.
 • โครงการอบรมบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเค้าโครงงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ และโครงการอบรมการเขียนบทความจากงานวิจัย (ณ. อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 9 วันที่ 5 สิงหาคม 2555)
 • การประชุมสัมมนานักศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

  การประชุมสัมมนานักศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องการติดตามความก้าวหน้า การทำวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ (ณ. อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 9 วันที่ 19 สิงหาคม 2555)
 • เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก ปีการศึกษา 2556 รายละเอียด
Next

 

 
Aim and Scope

จำนวนผู้เข้าชม
blog counter | vpn australia
 


   


ปีที่ 2 ฉบับที่ 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2
 
   
 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2
 
  

 

 

 

 

 

ปีที่ 6 ฉบับที่ 1

ปีที่ 6 ฉบับที่ 2

ปีที่ 7 ฉบับที่ 1

ปีที่ 7 ฉบับที่ 2
 
 


-กำลังดำเนินการ-      
 

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1

ปีที่ 8 ฉบับที่ 2
 

 

 

 

 

 

กลุ่มสนับสนุนการจัดการศึกษา

  สำนักงานอธิการบดี
  กองกลาง
  กองนโยบายและแผน
  กองบริการการศึกษา
  กองบริหารงานบุคคล
  กองพัฒนานักศึกษา
  กองศิลปวัฒนธรรม
  สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล
  สโมสรพนักงาน
  สมาคมศิษย์เก่า มรอ.

กลุ่มโครงการพิเศษและบริการต่างๆ

  คลินิกเทคโนโลยี
  โครงการสร้างเสริมสุขภาวะใน มรอ.(สสส.)
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ URUBI
  สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
  โรงแรมเรือนต้นสัก
  สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
  ระบบแผนปฏิบัติงานของบุคลากร
  ระบบฐานข้อมูล มรอ.
  E-Service บริการออนไลน์
  E-Learning บทเรียนออนไลน์
  บริการเครือข่ายไร้สาย