Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
Previous
 • วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

  บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญนักศึกษาหรือผู้ที่สนใจตีพิมพ์วารสารบัณฑิตวิทยาลัย ติดตามรายละเอียดด้านล่างคะ กำหนดเผยแพร่ ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
 • ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย (Graduate Libary)

  ห้องสมุดบัณฑิตวิทยาลัย มีวิทยานิพนธ์,ภาคนิพนธ์,เค้าโครงวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ วารสารวิชาการและสื่อต่างๆ ให้บริการ เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จันทร์ - ศุกร์ 08.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.
 • ห้องบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Computer Room)

  ห้องบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถสืบค้นวิทยานิพนธ์จากแหล่งอื่นๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาที่เข้ามาใช้บริการ เปิดบริการทุกวัน เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ จันทร์ - ศุกร์ 8.00-17.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 8.30-16.30 น.
 • โครงการอบรมบัณฑิตวิทยาลัย

  โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนเค้าโครงงานวิจัยวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ และโครงการอบรมการเขียนบทความจากงานวิจัย (ณ. อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 9 วันที่ 5 สิงหาคม 2555)
 • การประชุมสัมมนานักศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา

  การประชุมสัมมนานักศึกษาและอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องการติดตามความก้าวหน้า การทำวิทยานิพนธ์หรือภาคนิพนธ์ (ณ. อาคารภูมิราชภัฏ ชั้น 9 วันที่ 19 สิงหาคม 2555)
 • เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก รายละเอียด
Next

 

 
Aim and Scope

จำนวนผู้เข้าชม
blog counter | vpn australia
 

 

 

กลุ่มสนับสนุนการจัดการศึกษา

  สำนักงานอธิการบดี
  กองกลาง
  กองนโยบายและแผน
  กองบริการการศึกษา
  กองบริหารงานบุคคล
  กองพัฒนานักศึกษา
  กองศิลปวัฒนธรรม
  สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล
  สโมสรพนักงาน
  สมาคมศิษย์เก่า มรอ.

กลุ่มโครงการพิเศษ

  คลินิกเทคโนโลยี
  โครงการสร้างเสริมสุขภาวะใน มรอ.(สสส.)
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ URUBI
  สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
  โรงแรมเรือนต้นสัก
  สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
  ระบบแผนปฏิบัติงานของบุคลากร
  ระบบฐานข้อมูล มรอ.
  E-Service บริการออนไลน์
  E-Learning บทเรียนออนไลน์
  บริการเครือข่ายไร้สาย