Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ที่
ชื่อผู้แต่ง
ชื่อบทความ
สถานะการตรวจบทความ
สรุปผล
1
2
3
4
5
6
7
8
1 นายสกลักษณ์ สิงหราช การศึกษาสภาพการปฏิบัติงานงบประมาณในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2
8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.61
2 อาจารย์ธนิกานต์ ศรีจันทร์ การพัฒนาทุนมนุษย์ในยุคไทยแลนด์ 4.0
 
3 นายสุชาติ ทองมา รูปแบบภาวะผู้นำที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.61
4 นางสาวอัฉราภรณ์ เสวันนา การประเมินผลการนำนโยบายการประกันคุณภาพทางการศึกษาสู่การปฏิบัติของ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39
8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.61
5 นายกริชชัย ขาวจ้อย ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจออมเงิน ของสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจในเขต ตำบลท่าพล
จังหวัดเพชรบูรณ์
8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.61
6 นายชัชากร คัชมาตย์ แบบภาวะผู้นำของผู้นำกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กับความพึงพอใจของสมาชิกวิสาหกิจชุมชน
ในเขตตำบลท่าพล จังหวัดเพชรบูรณ์
8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.61
7 นายสุรชัย เอมอักษร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นสถาบันและคุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.61
8 นายเมฆินทร์ ทานิล สภาพการดำเนินโครงการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.61
9 นางสาวลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล องค์กรสร้างสรรค์: ความรู้และความสามารถทางนวัตกรรมขององค์กร  
10 รศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาใน
บ้านนาบอนหมู่ที่ 7 ตำบล ชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
 
11 นางเพ็ชชรี อ้นทองทิม รูปแบบการประเมินการจัดการเรียนรู้เพศวิถีศึกษาบูรณาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.61
12 ผศ.ดร.พิมผกา ธรรมสิทธิ์ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูเพื่อการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  
13 นายธงชัย เส็งศรี ระบบชุมชนครูเสมือนจริงเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคเหนือ
 
 


หมายเหตุ 
         
1 = กองบรรณาธิการได้รับบทความแล้ว
2 = กองบรรณาธิการกำลังพิจารณารูปแบบความเหมาะสม
3 = ส่งบทความให้ผู้ประเมินตรวจอ่าน
4 = ได้รับบทความกลับคืนจากผู้ประเมินแล้ว
5 = จัดส่งบทความคืนผู้แต่งเพื่อทำการแก้ไข
6 = ได้รับบทความที่แก้ไขคืนแล้ว
7 = ตรวจสอบการแก้ไขตามคำแนะนำ
8 = แจ้งผลตอบรับการตีพิมพ์

 

 

กลุ่มสนับสนุนการจัดการศึกษา

  สำนักงานอธิการบดี
  กองกลาง
  กองนโยบายและแผน
  กองบริการการศึกษา
  กองบริหารงานบุคคล
  กองพัฒนานักศึกษา
  กองศิลปวัฒนธรรม
  สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สถาบันวิจัยและพัฒนา
  ศูนย์คอมพิวเตอร์
  ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะกรรมการติดตามผลและประเมินผล
  สโมสรพนักงาน
  สมาคมศิษย์เก่า มรอ.

กลุ่มโครงการพิเศษและบริการต่างๆ

  คลินิกเทคโนโลยี
  โครงการสร้างเสริมสุขภาวะใน มรอ.(สสส.)
  หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ URUBI
  สวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
  โรงแรมเรือนต้นสัก
  สระว่ายน้ำเฉลิมราชภัฏ
  ระบบแผนปฏิบัติงานของบุคลากร
  ระบบฐานข้อมูล มรอ.
  E-Service บริการออนไลน์
  E-Learning บทเรียนออนไลน์
  บริการเครือข่ายไร้สาย