รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 
    ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
           ..........................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
                             ภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการ (WIL) รุ่นรหัสปี 60

           ..........................................................................................................................................................................................................................
       โครงการบริการวิชาการ
   การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบบการเขียนวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์
   สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
   วันที่  16 ธันวาคม 2560 
   ณ   ห้อง A 704 ชั้น 7 อาคารภูมิราชภัฏ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

    กำหนดการ...
           ..........................................................................................................................................................................................................................

        ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2561
-หลักสูตครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
-หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

           ..........................................................................................................................................................................................................................
    ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
     -   ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Wil) รุ่นรหัสปี 59
    
 -   ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
    
 -   ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นรหัสปี 59 ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457