รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก


 
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 • Css Template Preview
 
    ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2562      

     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (เพิ่มเติม)
 
   วันพุธที่ 16 มกราคม 2562

      ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (เพิ่มเติม)
   

       วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562      

       ประกาศรายชื่อผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2562
             -    หลักสูตครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
             -    หลักสูตครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา
             -    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 
       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
             -     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
           ..........................................................................................................................................................................................................................
    ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
     -   ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Wil) รุ่นรหัสปี 59
    
 -   ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
    
 -   ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นรหัสปี 59 ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
             

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457