รับสมัครนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
  Download
  วิทยานิพนธ์
 
 
  ทุน / แหล่งนำเสนอผลงานวิจัย / วารสาร
  ระบบสารสนเทศ
  การประกันคุณภาพหลักสูตร
  แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร
  เกี่ยวกับเรา
  หน้าหลัก
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
  • Css Template Preview
    ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563      

     “ ตรวจสอบรายชื่อ ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต” ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2559-2560

เรียน ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
     1. ลงทะเบียนรับพระราชทานปริญญาบัตร ในระบบออนไลน์ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย
http://sdd.uru.ac.th/bandit/ ระหว่างวันที่ 2-13 พฤศจิกายน 2563
     2. ผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โปรดเตรียมรูปถ่ายสวมชุดครุยปริญญา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป นำมาในวันซ้อมรับปริญญา
     3. เรียนเชิญดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต วันที่ 6 ธันวาคม 2563 ลงทะเบียนตาม
     https://forms.gle/yZzttUrxrUEEmmbX7 หรือคิวอาร์โค้ด ด้างล่างนี้ (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
 
วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563      

    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
 
           ..........................................................................................................................................................................................................................
    ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
     -   ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (Wil) รุ่นรหัสปี 59
    
 -   ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559
    
 -   ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่นรหัสปี 59 ภาคพิเศษ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
             


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
โทร 0-5541-1096 ต่อ 1648 , 1649 สายตรง 089-961-7456 , 089-961-7457

1