แบบฟอร์มทั่วไป

 

    - แบบคำร้องขอลาพัก หรือคืนสภาพการเป็นนักศึกษา หรือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
    - แบบคำร้องทั่วไป
    - ขั้นตอนการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา (1_2559)
    - แบบคำร้องขอถอนเงินคืน
    - แบบขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสำหรับวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
    - แบบขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานในการสอบ
      หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสำหรับวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
    - แบบแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา
    - แบบขอเปลี่ยนสัญลักษณ์ “ร” หรือ “I”
    - ใบสมัครสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
    - แบบเสนอเพื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
    - แบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือขอปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
    
 
  

บริการสำหรับนักศึกษา

icon doc 01 icon doc 02 icon doc 03 icon doc 04 icon doc 10 
 icon doc 007  icon doc 08  icon doc 09 icon doc 11