แบบฟอร์มทั่วไป

 

    - แบบคำร้องขอลาพัก หรือคืนสภาพการเป็นนักศึกษา หรือรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
    - แบบคำร้องทั่วไป
    - ขั้นตอนการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา (1_2559)
    - แบบคำร้องขอถอนเงินคืน
    - แบบขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสำหรับวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
    - แบบขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานในการสอบ
      หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสำหรับวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
    - แบบแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา
    - แบบขอเปลี่ยนสัญลักษณ์ “ร” หรือ “I”
    - ใบสมัครสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
    - แบบเสนอเพื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
    - แบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือขอปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
    
 
  

service

icon doc 01 icon doc 02 icon doc 03 icon doc 04 icon doc 10 
 icon doc 007  icon doc 08  icon doc 09 01 icon doc 11