แบบฟอร์มทั่วไป

 

    - แบบคำร้องรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา
    - แบบขอลาพัก / ขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
    - แบบคำร้องทั่วไป
    - ขั้นตอนการอนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา (1_2559)
  
    - แบบคำร้องขอถอนเงินคืน
    - แบบคำร้องการเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ์ทำงานเพื่อยกเว้นผลการเรียน
    - แบบขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม สำหรับวิทยานิพนธ์
      หรือสารนิพนธ์
    - แบบขอแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒินอกมหาวิทยาลัยเป็นประธานในการสอบ
      หรืออาจารย์ที่ปรึกษาร่วมสำหรับ
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
    - แบบแต่งตั้งเป็นอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา
    - แบบขอเปลี่ยนสัญลักษณ์ “ร” หรือ “I”
    - ใบสมัครสอบประมวลความรู้/สอบวัดคุณสมบัติ
    - แบบเสนอเพื่อแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
    - แบบเสนอขอพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือขอปรับปรุงหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
    
 
  

บริการสำหรับนักศึกษา

icon doc 01 icon doc 02 icon doc 03 icon doc 04 icon doc 05 icon doc 06 
 icon doc 07  icon doc 08  icon doc 09