แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

     -  ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ (1-2559)
     -  บว.1  แบบขออนุมัติชื่อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     -  แนวทางการเขียนวิทยานิพนธ์
     -  บว.2  แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
     -  บว.5  แบบการนำส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์)
     -  บว.6  แบบขอให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือราชการ ขอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย เก็บข้อมูลการวิจัย และอื่นๆ
     -  บว.7  แบบขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
     -  บว.8  แบบขอสอบวิทยานิพนธ์
     -  บว.11  แบบขอตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทคัดย่อภาษาไทย นำส่งเล่มวิทยานิพนธ์ และบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
     -  บว.12  แบบนำส่งวิทยานิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อเสนอรายชื่ออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
     -  บว.13  แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
     -  บว.14  แบบขอเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ และ/หรือ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     -  คำร้องขอสำเร็จการศึกษา วิทยานิพนธ์

บริการสำหรับนักศึกษา

icon doc 01 icon doc 02 icon doc 03 icon doc 04 icon doc 05 icon doc 06 
 icon doc 07  icon doc 08  icon doc 09