แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

     -  ขั้นตอนการจัดทำวิทยานิพนธ์ (1-2559)
     -  บศ.1  แบบขออนุมัติชื่อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     -  บศ.2  แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
     -  บศ.5  แบบการนำส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์)
     -  บศ.6  แบบขอให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือราชการ ขอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย เก็บข้อมูลการวิจัย และอื่นๆ
     -  บศ.7  แบบขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
     -  บศ.8  แบบขอสอบวิทยานิพนธ์
     -  บศ.11  แบบนำส่งวิทยานิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อเสนอรายชื่ออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
     -  บว.12  แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
     -  บศ.13 แบบขอเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ และ/หรือ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     -  คำร้องขอสำเร็จการศึกษา วิทยานิพนธ์

บริการสำหรับนักศึกษา

icon doc 01 icon doc 02 icon doc 03 icon doc 04 icon doc 10 
 icon doc 007  icon doc 08  icon doc 09 icon doc 11