แบบฟอร์มวิทยานิพนธ์

     -  ตัวอย่างแนวทางการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์
     -  บศ.1  แบบขออนุมัติชื่อวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     -  บศ.2  แบบขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์
     -  บศ.5  แบบการนำส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์)
     -  บศ.6  แบบขอให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือราชการ ขอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย เก็บข้อมูลการวิจัย และอื่นๆ
     -  บศ.7  แบบขอตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์
     -  บศ.8  แบบขอสอบวิทยานิพนธ์
     -  บศ.11  แบบนำส่งวิทยานิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อเสนอรายชื่ออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
     -  บว.12  แบบขอส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
     -  บศ.13 แบบขอเปลี่ยนแปลงชื่อวิทยานิพนธ์ และ/หรือ คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
     -  คำร้องขอสำเร็จการศึกษา วิทยานิพนธ์

service

icon doc 01 icon doc 02 icon doc 03 icon doc 04 icon doc 10 
 icon doc 007  icon doc 08  icon doc 09 01 icon doc 11