แบบฟอร์มสารนิพนธ์

    -  ตัวอย่างแนวทางการเขียนโครงร่างสารนิพนธ์
    -  บศ.1 (IS)  แบบขออนุมัติชื่อสารนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
    -  บศ.2 (IS) การนำส่งโครงร่างสารนิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์)
    -  บศ.3 (IS) แบบขอให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือราชการ ขอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย เก็บข้อมูลการวิจัย และอื่น ๆ
    -  บศ.4 (IS) แบบขอตรวจรูปแบบสารนิพนธ์
    -  บศ.5 (IS) แบบขอสอบสารนิพนธ์
    -  บศ.8 (IS) แบบนำส่งสารนิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อเสนอรายชื่ออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
    -  บศ.9 (IS) แบบขอส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
    -  บศ.10 (IS) แบบขอเปลี่ยนแปลงชื่อสารนิพนธ์ และ/หรือ คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์
    -  คำร้องขอสำเร็จการศึกษา สารนิพนธ์

service

icon doc 01 icon doc 02 icon doc 03 icon doc 04 icon doc 10 
 icon doc 007  icon doc 08  icon doc 09 01 icon doc 11