แบบฟอร์มสารนิพนธ์

    -  บว.1 (IS)  แบบขออนุมัติชื่อสารนิพนธ์และอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์
    -  แนวทางการเขียนสารนิพนธ์
    -  บว.2 (IS) การนำส่งโครงร่างสารนิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์)
    -  บว.3 (IS) แบบขอให้บัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือราชการ ขอผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย เก็บข้อมูลการวิจัย และอื่น ๆ
    -  บว.4 (IS) แบบขอตรวจรูปแบบสารนิพนธ์
    -  บว.5 (IS) แบบขอสอบสารนิพนธ์
    -  บว.8 (IS) แบบขอตรวจสอบความสมบูรณ์ของบทคัดย่อภาษาไทย  นำส่งเล่มสารนิพนธ์ และบทความที่ตีพิมพ์แล้ว
    -  บว.9 (IS) แบบนำส่งสารนิพนธ์ (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อเสนอรายชื่ออนุมัติผลการสำเร็จการศึกษา
    -  บว.10 (IS) แบบขอส่งสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
    -  บว.11 (IS) แบบขอเปลี่ยนแปลงชื่อสารนิพนธ์ และ/หรือ คณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธ์
    -  คำร้องขอสำเร็จการศึกษา สารนิพนธ์

บริการสำหรับนักศึกษา

icon doc 01 icon doc 02 icon doc 03 icon doc 04 icon doc 05 icon doc 06 
 icon doc 07  icon doc 08  icon doc 09