ก.ค.ศ. รับรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

click
-    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อม
-    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต         สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต         สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
-    ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต      สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา
-    ครุศาสตรมหาบัณฑิต       สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
-    ครุศาสาตรมหาบัณฑิต     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
-    ครุศาสาตรมหาบัณฑิต     สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ
-    ประกาศนียบัตรบัณฑิต      สาขาวิชาชีพครู
-    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
-    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาคณิตศาสตร์เพื่อการสอน
-    วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษา
-    บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
-    วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
-    บัญชีมหาบัณฑิต             สาขาวิชาการบัญชี
-    สาธารณสุขมหาบัณฑิต    สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
     หลักสูตรที่ ก.ค.ศ. รับรอง ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541 ถึง 2548